Anlægsteknikforeningen

Fremmer interessen for og kendskabet til anlægsteknik og ledelse i byggeriet bl.a. ved at afholde møder, kurser, arrangere studierejser for medlemmerne samt udvikle og redigere lærebøger og undervisningsmateriale inden for området.

Anlægsteknikforeningen

Planlægning &ledelse
i byggeriet

Formålet med Anlægsteknikforeningen i Danmark er at via undervisning at fremme interessen for og kendskabet til anlægsteknik og ledelse i byggeriet, bl.a. ved at afholde møder, kurser, oprette og vedligeholde en hjemmeside, arrangere studierejserfor medlemmerne samt udvikle og redigerer lærebøger.

Foreningen blev dannet i 1996 ved en stiftende generalforsamling i Berlin. Interessefællesskabet er dog ældre end dette, for fra 1981 har man hafholdt møder med referater i det man kaldte for anlægsteknikgruppen. Foreningen har nu ca. 30 medlemmer, og der afholdes møder hvert halve år. Foreningens hovedaktivitet har i en del år været at skrive og vedligeholde de tre lærebøger, Anlægsteknik 1, 2 og 3.

Læs mere om bøgerne

Vedtægter

Vedtægter er gældende fra 18. april 2013

§ 1 – NAVN

Foreningens navn er ”Anlægsteknikforeningen i Danmark”. Når foreningens navn bruges i ikke juridiske og bindende sammenhænge, bl.a. på hjemmesiden, bruges det mere fokusskabende navn: ”Anlægsteknikforeningen – planlægning, produktion og ledelse i byggeriet”.

§ 2 – FORMÅL

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til planlægning, produktion og ledelse i byggeriet, bl.a. ved at afholde møder og kurser, oprette og vedligeholde en hjemmeside, arrangere studierejser og ekskursioner for medlemmerne samt udvikle og redigere lærebøger.

§ 3 – MEDLEMSKAB

Som medlemmer i foreningen kan optages personer, der har det som arbejdsopgave at undervise inden for det i § 2 specificerede formål vedr. planlægning, produktion og ledelse i byggeriet på bachelor-, master- eller kandidatniveau.

Optagelse kan ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Optagelse er betinget af, at et flertal i bestyrelsen stemmer herfor.

Et medlem kan bevare retten til medlemskab, selv om medlemmets arbejdsopgaver ændres, således at undervisning i anlægsteknik ikke længere er en væsentlig arbejdsopgave.

Følgende medlemsorganisationer har ret til ét medlem af foreningen:

1) Dansk Byggeri
2) Andre faglige foreninger efter indstilling fra et medlem af Anlægsteknikforeningen og efter vedtagelse med simpelt flertal på en generalforsamling.

§ 4 – OPTAGELSESGEBYR

Der betales et optagelsesgebyr svarende til det årlige kontingent

§ 5 – KONTINGENT

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet skal betales senest 30 dage efter påkrav herom.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en 1. juli til den følgende 1. august.

§ 6 – ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 7 – BESTYRELSE

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges af en generalforsamling. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer i løbet af en periode bliver reduceret, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer frem til den nærmeste følgende generalforsamling

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, men kan genvælges. Næstformand og formand kan normalt ikke udskiftes samme år.

Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed giver formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 – REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 9 – GENERALFORSAMLINGEN

Den årlige ordinære generalforsamling skal holdes inden den 31. maj.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte grænser.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det – i sidste tilfælde senest til månedsdag efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes af foreningens bestyrelse ved brev til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær generalforsamling og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen, som skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal være bilagt det reviderede regnskab, eventuelle forslag samt bestyrelsens forslag til valg.

På ordinære generalforsamlinger skal dagsordenen indeholde følgende:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Indkomne forslag
• Regnskab
• Kontingent
• Valg til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Sådanne indsendte forslag skal af bestyrelsen videresendes til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Formand og 2 medlemmer vælges i lige år. Næstformand og kasserer vælges i ulige år. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Hvert medlem har én stemme.

Afstemningen sker skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, dog ikke jfr. § 11 og § 12.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 3 måneder.

§ 10 – TEGNINGSREGLER

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Foreningens kasserer har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Til ændring af foreningens vedtægter samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 12 – OPLØSNING

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Generalforsamlingen tager stilling til anvendelse af foreningens formue i henhold til § 2.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 18. april 2013

Medlemmer

Anlægsteknikforeningen har følgende personlige medlemmer

Lene Faber Ussing
Forkvinde

BUILD Aalborg Universitet

Birgit Liv Hansen
Næstforkvinde

Aarhus Universitet

Søren Wandahl
Kasserer

Aarhus Universitet

Christian L. Thuesen
Bestyrelsesmedlem

Danmarks Tekniske Universitet

Anne Klitgaard
Bestyrelsesmedlem

University College Nordjylland

Jørn Thorsen
Æresmedlem

Willy Olsen
Æresmedlem

BUILD Aalborg Universitet

Christian Laustsen

Københavns Erhvervsakademi

Frederikke Beck

University College Nordjylland

Gorm Rytter

Aarhus Universitet

Kim Haugbølle

BUILD Aalborg Universitet

Kim Jepsen

University College Lillebælt

Lars Hyldedal

VIA University College

Lars M. Vollesen

DanskByggeri DI

Margit Østerby

Zeeland

Marianne Forman

BUILD Aalborg Universitet

Michael Andersen

University College Nordjylland

Mogens K. Pihl

VIA University College

Regner Bæk Hessellund

Aarhus Universitet

Søren Munch Lindhard

BUILD Aalborg Universitet

Tommy Knøss

University College Nordjylland

Anlægsteknik bøgerne

For nuværende udgiver Anlægsteknikforeningen 3 lærebøger, Anlægsterknik 1, 2 og 3. Bøgerne bruges på alle universiteter, ingeniørhøjskoler og konstruktørskoler i Danmark. Bøgerne udgives gennem Polyteknisk forlag. Læs mere om bøgerne herunder..

Materiel og udførelsesmetoder

Denne udgave er en videreførelse af første udgave og er primært skrevet for studerende, men også mange praktikere anvender dagligt bogen. Hovedvægten ligger på planlægning og udførelse inden for byggeri. 

Mange praktiske erfaringer er indsamlet og medtaget i bogen, hvilket gør den nyttig for folk i branchen.

Styring af byggeprocessen

Anlægsteknik 2 har hovedvægten på organisering, planlægning og projektøkonomi.

Bogen er prmært skrevet for studerende, men mange praktikere anvender bogen som opslags og inspirationsværk.

Økonomi i bygge- og anlægsvirksomheder

Bogen er primært skrevet med henblik på anvendelse ved undervisning i grundlæggende virksomhedsøkonomi for ingeniør og konstruktørstuderende. 


Bogen anvender mange eksempler fra byggebranchen.

Byggejura for entreprenører

Byggeprojekter er komplekse og underlagt en lang række love og bestemmelser, samtidig med at parterne er bundet sammen i et netværk af kontrakter. Det er derfor en forudsætning at have et grundigt kendskab til byggejura, hvis man skal kunne planlægge og lede byggeprojekter uden at bidrage til de tvister og konflikter. som branchen desværre også er kendt for.

Byggejura for entreprenører kan læses uden forudgående kendskab til jura. De mest basale begreber forklares, og der gives et overblik over de love og bestemmelser, der gælder for byggeprojekter. Desuden gennemgås udbuds- lovgivningen og entrepriseaftalen, herunder AB18-systemet som aftalegrundlag, projektansvar samt tvister og konflikter

Kontakt foreningen

Foreningen kontaktes primært via vores forperson og sekundært via vores kasserer

Forperson

Lene Faber Ussing Lektor og viceinstitutleder
BUILD Aalborg Universitet


mail: lfu@build.aau.dk
tlf.: 9940 7322

Kasserer

Søren Wandahl Professor og viceinstitutleder
Institut for byggeri, Aarhus Universitet


mail: swa@cae.au.dk
tlf.: 4189 3216